بایگانی

کاسه لیسانی که روضه خوان مشهدی را به عرش اعلاء رساندند۵

هیچ نوزادی دیکتاتور پای به جهان نمی گذارد و در ذات خود دیکتاتور نیست. ولی زورگویی و جنایت را در مکتب متجاوزین فرا می گیرد. این آموزش از خانواده، مدرسه، مکتب، پای منبر، و یا از کتاب، فیلم، رهبران زورگو به فرد و مردم می رسد. کمتر دیده شده که از یک پدر و یا مادر خودکامه فرزندانی مردمی پرورش یابد.