بایگانی

رژیم باج بگیر و باج بده اسلامی، ۲ کوه نورد آمریکایی را ظاهراً محکوم، و زندانی کرد۵

رژیم اسلامی می کوشد تا هر مخالف سیاسی خود را به روش های گوناگون رشوه دادن، تهدید کردن، و یا یورش بردن، از میان بردارد. قاتل دکتر بختیار را با کلوتید ریتس زندانی فرانسوی عوض کردند. دولت های اروپایی و آرژانتین به دلیل معاملات تجاری با ایران، جنایات و قاتلین فرستاده رژیم اسلامی را نادیده گرفتند.