بایگانی

آقای زیبا کلام؛ ناموس و شرف که نداری، بیغیرتی و خودفروشی خرواری چند؟۴۱

صادق زیبا کلام که نام درستش حقه باز زشت کلام است، با حقه بازی در چند آموزشگاه سطح پایین در رشته های نامربوط و سرانجام در دانشگاه در جه سوم انگلیس با فرصت طلبی دکترایی در اسلام شناسی می گیرد، و در دانشگاه تهران جای بزرگانی چون علی اکبر سیاسی و دکتر صدیقی تکیه می زند. نفرین بر این رژیم با این گزینش.