بایگانی

فاجعه ای بس عظیم با خشکیدن دریاچه ارومیه که کشورمان به صحرای سوزان و نمک تبدیل می شود۱

تاکنون ۷۵ درصد از آب دریاچه ارومیه خشک شده است و این خشکی هر روز گسترش می‌یابد. پیامد آن تبدیل بخش بزرگی از ایران به صحرایی سوزان همراه با گرد و غبار و بادهای کشنده خواهد بود. سودجویی رژیم اسلامی که کشورمان را مانند گوسفند قربانی میان خود تکه پاره کرده اند، موجب مصیبت هایی برای نسل های آینده است.