بایگانی

شرکت قهرمانان در المپیک موجب افتخار هر ایرانی و خار چشم رژیم زن ستیز۰

المپیک امسال با شمار کمی از قهرمانان ما تنها در چند رشته و با شمار بسیار اندک دخترانمان برگزار شد. کشورقهرمان پرور ما که می توانست در همه زمینه ها ورزشکاربه الپیک فرستد شوربختانه باسیاست کج بینی و کینه توزی آخوندهای بی شرافت از کشورهای بازمانده آفریقائی و آسیائی پست تر و عقب مانده تر ماند.

پهلوان علی کریمی، چهره خوب تمام روزها و هفته های پارازیتی مملکت ماست۵

وجود علی کریمی در چنین دور و زمانه ای همچون دُری نایاب و او برای جامعه ایران زمین، همچون گوهری کمیاب، ارزشمند و گرامی است و باید به هر طریق و روشی که می توان، از او و فعالیت های انسانی اش تقدیر و سپاسگزاری به عمل آید. این ها تنها گوشه هایی از میزان جوانمردی و بزرگواری پهلوان علی کریمی است،

ولایتی که بزرگش بود ملا، تیم ورزشی آن هم تیم تازی حجاز است، نه «تیم پرسپولیس»۳

نگارنده بر این باور است که نامیدن باشگاهی ورزشی با چنین سطح اخلاقی پایین و چندش آوری به اسم گوهر بار «پرسپولیس» توهین به تاریخ و هویت و فرهنگ ایران است و بهتر است تا نام این باشگاه را به «حجاز» و یا «مدینه» تغییر داده تا نام باشگاه با سطح شعور و ادب و اخلاق بازیکنان تیم سنخیت داشته باشد.