بایگانی

رافق تقی؛ نویسنده ای توانا که بنا بر فتوای یک آخوند ضد بشر، قربانی قوانین وحشیانه اسلام شد۱۱

فضول محله فتوای کشتن یک انسان را که عملکرد ویژه مسلمانان است، به شدت محکوم می کند و از همینجا به تمامی آخوندها و کسانی که چنین ترورهای ناجوانمردانه ای را تشویق و تحسین می کنند قول شرف می دهد که تا زمانی که فضول محله سر پاست و قلمش می چرخد، حتی برای لحظه ای هم یقه اسلام و مسلمین را رها نخواهد کرد.