بایگانی

نامگذاری میدانی در تهران بنام کسی که سینمای ایران را فاحشه خانه نامید۲

جای افتخار دارد که دلیرانی چون یعقوب لیث، بابک و مرداویچ بر خلیفه عرب تازیدند و ایران را به ایرانیان بازگرداندند. جای افتخار دارد که فردوسی ، رودکی و دقیقی با خون دل زبان فارسی را دوباره به نوشتار و کتابها بازگرداندند. در برابر این بزرگان هستند خائنانی چون افشن و سلمان فارسی. هستند خائنانی چون فرج الله سلحشور و خامنه ای. ملت ایران باید تا جان در بدن دارند ، تا توان در دستها دارند این نامهای جعلی را از معابر پاک نمایند و تسلیم خیانت پیشگی آخوند به فرهنگ و زبان ایران نشوند. پاینده باد ایران زمین. سرنگون باد جمهوری عربی ایران.

آقای سلحشور؛ مزدور ولی فقیه، خَر چه داند قیمت نُقل و نَبات؟۹

در مملکت قحطی زده ایران، آدم های پست و جنایتکاری مانند سلحشور و دهنمکی که تا دیروز چماق دستشان می گرفتند، روی کارند و یک شبه کارگردان سینمامی شوند. این جانوران بی فرهنگ و دشمن گوشت و پوست مردم ایران، با صرف بودجه های هنگفتی، فیلمهای خرافاتی در بقای آخوند درست کرده، و به حلق مردم ایران فرو می کنند.