بایگانی

آیا آخوند مشهدی گوش شنوایی دارد تا فریاد اعتراض ستوده ها و ملکی ها را بشنود؟۱۰

دکتر محمد علی ملکی ريیس پیشین دانشگاه تهران، در خرداد ۱۳۹۱ نامه ای انتقادی خطاب به ملای مشهدی نوشت که چشم نابینای آخوند خودکامه نتوانسته مفاد آن را بخواند، و یا درک کند. دکتر ملکی نامه دیگری به تازگی نوشته و آن را به زنده یاد ستار بهشتی و جان باختگان دیگر در ستمگاه اهریمن پیشکش و تقدیم نموده است.