بایگانی

چرا کاندیداهای وزارت علوم روحانی مورد تأیید نمایندگان قرار نمی گیرند؟۳

در یک کشور دموکراسی نمایندگان مجلس همچنین نخست وزیر و یارئیس جمهور انتخاب شده مردمند و هرکدام تلاش بر این دارند که دست از پا خطا نکنند و رضایت و خشنودی انتخاب کنندگان خود را فراهم سازند و خود را پاسخگوی آنان می دانند. سه نیروی قانون گذاری، اجرایی و قضایی به طور مستقل از یکدیگر بر کارها نظارت دارند.