بایگانی

شکاف نسلها؛ نگرانی رژیم از باصطلاح فساد هنرپیشگان و ورزشکاران۱

نسل نو با وجود خطرات مختلف از شلاق تا حتی تقلبی بودن مشروبات الکلی ، در مهمانیها و جشنها از خوردن مشروبات الکلی که 80 تازیانه جزایش است باکی ندارند و دادستان کشور حتی ورزشکاران و هنرمندان را تهدید می کند که نامشان فاش خواهد شد. البته نکته ای که جناب دادستان فراموش کرده اند این است که در جامعه امروز ایران شکاف عمیقی وجود دارد و بسیاری از مردم دیگر مشروب خواری را ناهنجاری نمی دانند.