بایگانی

بازارمرکز خیانت و توطئه علیه کشور وپرورش گرگهای درنده است۳

چرا بازاری در سیاست کشور دخالت می کند؟ بازار مرکز رفع نیاز انسانهاست و مردم برای برآوردن نیازهای خود به بازار روی آورند. بنابراین، بازاری که بدو اهمیت داده شده، به نرخ روز نان می خورد. بازار هدفهای ضدملی خود را از همیشه از راه دستجات عزاداری مرکب از لاتهای جنوب شهر و آخوندها به اجراء در می آورد.

خامنه ای، روضه خوان مشهدی گفت؛ از دزدی میلیارد تومانی حرفی نزنید، آن از ما است۱

خامنه ای در سخنرانی خود گفت که: « روزنامه ها، آن قدر از دزدی میلیارد تومانی حرفی نزنند». آخر طفلکی درست می گوید. این گونه روشنگری به روزنامه ها نیامده که بخواهند دست دزدان رژیم را بیشتر باز کنند. بهتر است آنان سیاست « آهسته بیا، آهسته برو، صدای پات مورچه نفهنه»، را دنبال کنند.

چپاول وغارتگری تازیان پس از پیروزی قادسیه و از انقلاب ۵۷ تاکنون۴۳

بی تردید تا‍زیان تاکنون سه بار به کشور ما یورش آوردند: ۱- در زمان عمر درسال ۶۳۳ ترسایی، ۲- شیعه کردن مردم در زمان شاه اسماعیل در سال ۱۵۲۷، ۳- دزدیدن انقلاب به وسیله آخوند ها در سال ۱۹۷۹ ترسایی . تازیان با یورش سال ۶۳۳ ترسایی، سه میلیون درهم به پول آن زمان اموال کاخ بزرگ ساسانی را به غارت بردند.