بایگانی

بانو قمر الملوک وزیری، الهه آواز و آزادی خواهی!۶

قمرالملوک وزیری را باید پیشتاز و شهبانوی هنر آواز زنان ایران دانست. بانوی بزرگواری که در میان خرافات بیش از پیش، پرده ها را بردرید و فریاد از سینه برخاسته بانوان در بند خرافات اسلامی را به گوش همگان رسانید. بی تردید قمرالملوک وزیری نخستین ستاره درخشان هنر خوانندگی ایران است.