بایگانی

هزاران درود بر شما مادر و خواهر هم وطن، سالروز شما گرامیان فرخنده و خجسته باد۲

ای خواهرم، ای مادرم، لب هایت را به گناه زن بودن دوختند و دم نزدی، زبانت را به جرم نالیدن از ستم بریدند و صدایت در نیامد. آزادیت را خلاصه کردند در نفس کشیدن، آنهم در حصار خانه و آشپزخانه. با وقاحت و بی شرمی تو را ضعیفه نامیدند. جسارت را بدانجا رساندند که با مبلغی به نام مهرتو را به نا انسانی فروختند.