بایگانی

مسعود ده نمکی قاتلی که این بار ۵ همکار خود را به معراج فرستاد!۵

مسعود ده نمکی از عوامل اصلی انصار حزب الله است که در ده هفتاد با اصلاحات خاتمی مخالفت کردند . اوج این مخالفتها درگیری مستقیم او در "حادثه کوی دانشگاه تیر ۱۳۷۸" است که به کشته و زخمی شدن دانشجویان بی گناه انجامید. او در رزنامه "یا لثارات " بارها اصلاحات را کوبید و از قتلهای زنجیره ای حمایت کرد.