بایگانی

واگذاری مدارس کشور به حوزه علمیه، فاجعه ایست بس عظیم تر از یورش تازیان۳۱

فاجعه عظیم فرهنگی بزرگترین سیاست پلید رژیم ولایت فقیه، شستشوی مغزی نوآموزان است. زیرا رژیم می خواهد نسلی ظاهراً ایرانی، ولی مانند خودشان، از قوم تازی تربیت کرده، آنان را در برابر افراد جامعه قرار دهد. واگذاری مدارس کشور به فیضیه قم و فرهنگ ایرانی زیر نظر آخوند، فاجعه ای بس عظیم و جبران ناپذیر است.