بایگانی

کنکاشی درباره اعلامیه آیت الله منتظری۰

این مقاله در تاریخ اول تیر ۱۳۸۸ به مناسبت قیام مردم ایران نوشته شده . خواندن آن را به شما گرامیان سفارش می کنیم. ما اعلامیه محکوم کردن جنایات خامنه ای آقای منتظری را ارج می نهیم. امیدواریم آخوندهای دیگرنیزسکوت را بشکنند وبامردم باشند.