بایگانی

ملاله یوسف زای دختر مبارز قهرمان پاکستانی برنده جایزه ساخارف و نامزد دریافت جایزه نوبل۰

ملاله برنده جایزه ساخارف بنا به تصویب کمیته برگزاری جایزه ساخارف، جایزه امسال به ملاله یوسف زای دختر فداکار پاکستانی به دلیل کوشش های خستگی ناپذیر وی برای کمک و همدردی با دختران و زنان محروم از تحصیل پاکستان داده می شود. دختر فداکاری که تاکنون از جان خود مایه گذاشته و تا سرحد مرگ پیش رفته است.