بایگانی

حذف استادان، دگر اندیشان، مخالفین سیاسی، و نزدیکان آگاه به سیاست های رژیم هم چنان ادامه دارد۱

رژیم های خودکامه عبودیت و بندگی مردم خود را بدون هرگونه پرسش و انتقادی می طلبند. سوای آن به آسانی به حذف و نابودی آنان می پردازند. از کشتن کمبوجیه برادر خود بردیا گرفته تا کشتار بازمانده های ۱۱ پادشاه ۳ سال آخر دودمان ساسانی، تا کشتن ناصرالدین شاه وزیر فرزانه خود میرزاتقی خان از این زمره اند.