بایگانی

رژیم اسلامی آینده ایران، آشی پر از روغن که غرب در حال پختن آنست۸

فراموش نکنیم که رژیم مهربان اسلامی تا چه اندازه قوانین مقدس اسلام را در مملکتمان پیاده کرده!: جوانان بیکار و بیعارمان را به عنوان مفسد فی العرض به چوبه دار بسته، دختران سرگردانمان را در بازار تازیان به نرخ بالایی به فروش رسانده، و برای تقویت ایمانمان، ۱۰۵۰۰ امامزاده و تعداد بیشماری مسجد ساخته است!.