بایگانی

با نام فرشته نجات و یامادر ترزای ایران بیشتر آشنا شوید۲

انسان های بزرگ تاریخ ما انسان های بزرگ و دلاوری در ایران برخاستند که در صحنه سیاسی خدمات درخشانی به کشورنمودند و نامشان زینت بخش تاریخ ایران است. به عنوان نمونه می توان از کوروش، داریوش، و شاه عباس بزرگ، کریمخان زند، ستارخان و باقرخان، رضاشاه، دکتر مصدق، دکتر فاطمی، و دکتر بختیار نام برد.