بایگانی

چشم بندی و شعبده بازی دیگری از جادوگر بنام، ملا عبدالکریم حاج دباغ۶

عبدالکریم حاج دباغ که پوشش واژه زیبای پارسی «سروش»، بر تن او زیادی می کند، کمال معرفت و تجربه لاف زدن و شیره مالی سر اجتماع خردباخته و آخوند زده را از جناب شتر مرغ یاد گرفته است. اگر از او بخواهیم پرواز کن، میگوید من شترم، و اگر از او بخواهیم تا بار کشی کند، می گوید من مرغم.