بایگانی

بیانات چرند و تهوع آور سرجوخه جعفری مزدور خامنه ای و خائن به ملت۱۲

مزدوران بی سواد و فرومایه که در خدمت روضه خوان ۵ تومانی قرار گرفته اند، در هر فرصتی نوکری خود را به خامنه ای جنایتکار، و خیانت خود را به ملت بزرگ ایران که در بند دیوان اسیراست نشان می دهند. مزدور جعفری که بیگمان سرجوخه گری نیز از سر او زیاد است، با بی شرمی و گستاخی به خودستایی و گزاف گویی می پردازد.