بایگانی

دریاچه ارومیه می خشکد، مردم تبریز و ارومیه بپاخاستند، دیگر هم میهنان برای چه نشسته اند؟۱۷

دریاچه ارومیه در حال خشکیدن است. مردم تبریز و ارومیه بپاخاستند، پس دیگر مردم ایران چه کاره اند؟. آیا منتظرند رژیم از میان تظاهرکنندگان قربانی هایی بگیرد و مردم دست از تظاهرات بردارند و آرام شوند؟.آیا چپاول کشور از سوی یک گله آخوند کافی نیست؟. چرا مردم دیگر نقاط این چنین بی تفاوتند؟.