بایگانی

از هم گسیختگی و پارگی میان اتحاد نا مقدس فیضیه قم و کاخ کرملین۶

پیامد انقلاب مردمی ۱۳۵۷ تنها روی کار آمدن آخوند و برگزاری یک حکومت اسلامی نبود. بلکه همبستگی و پیوند تنگاتنگی بود که میان آخوندهای ساخت فیضیه قم، و کاخ کرملین روسیه پدید آمد. از آن تاریخ تاکنون سایه شوم حکومت فاشیستی روسی، و آخوندهای خودکامه بر مردم ایران سایه افکنده است.