بایگانی

چاپلوسان و مزدوران مجلس، نوکری و بردگی خود را به ملای روضه خوان ابراز داشتند۱۲

ایران کنونی را باید کشور دزدان، غارتگران، و جنایت پیشگان نامید. هرچند آخوند مفتخور و دوره گرد و لات های چاله میدانی و دور از هرفرهنگ آدمیت پراکنده و ناشناس مانده بودند، به گرد هم آمدند، کشوری تاریخی و کهنسال را مانند لاشه شکاری به چنگال خود گرفته و از هر سوی به پاره پاره کردن آن پی پردازند.