بایگانی

پروین اعتصامی از بزرگترین چکامه سرای مردمی را بهتر بشناسید۶

پروین اعتصامی را باید یکی از بزرگترین چکامه پردازان مردم کوچه -بازار نامید. او دردهای مردم عامی را به زیباترین ترین شکل ممکن در آینه شعر به تصویر می کشید. دیوان او پند و اندرزهایی جاودانی برای همه زمان هاست. پروین اعتصامی راباید آوای ناله های مردم درمانده و ناتوان و بلند گوی جور و ستم ظالمان دانست