بایگانی

بقول ناصر حجازی ،همه چیزمان به هم می آید۳۷

بقول مرحوم حجازی : همه چیزمان به هم می آید! براستی این مردم تا کی می خواهند بامید رفتن ملا بنشینند؟ آخوند تا کی بامید ایجاد حکومت متحد اسلامی خیالی در کل منطقه خواهد نشست و کی می فهمید که تشیع ایرانی، و تسنن عربی است؟ کی خواهد فهمید که اعراب هرگز راضی نمی شوند منطقه بوسیله مذهب تشیع اداره شود!