بایگانی

شاهزاده گرامی اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران ‪-‬ بخش دوم۱۶

شاهزاده در گفتگوی خود با مجله فوکوس مطالبی را بیان داشته که نادرست و دور از حقیقت بود. کسی که نتواند اشتباهات و عملکرد نادرست پدرش که زیرپاگذاشتن قوانین مشروطیت و ایجاد فضای خفقان آوردیکتاتوری بود ببیند و بخواهد روی این کجروی ها ماله کشی کند، بی تردید نمی تواند فردی آزادی خواه و میهن دوست باشد.