بایگانی

کشتار مردم بیگناه در نروژ، یا مسابقه کشتار جمعی در دهکده بزرگ جهان؟۴

با کشت و کشتار هرگز نمی توان هدفی را دنبال کرد، و به جایی رسید. کشتن، کشتن، و خشونت، خشونت می آورد. حال، اگر در نروژ جوانی با افکار نازی گری گروهی را از پا در می آورد، بن لادن مردم افغانستان را قتل عام می کند، و یا ولی وقیح ۷۰ میلیون را به بند می کشد، هیچکدام، هرگز، به نتیجه ای نخواهند رسید.