بایگانی

آزمایشهای پزشکی بر روی مغز وجود روح در انسان را رد می کند۳۸

روح از مفاهیم فراجسمی (ماوراء الطبیعی) است که بشر در سده های طولانی برای شناخت شخصیت و وجود انسان بکار می برده است. روح یادگاری از دوران باستان است. در آن دوران انسانها شناخت و علم کمی نسبت به دنیای اطراف خود داشتند. مثلاً گمان می‌کردند که آگاهی که یکی از عوامل اصلی رفتارهای ماست چون نادیدنی است،