بایگانی

آیا می توان روز دلدادگان “والنتاین” را ممنوع نمود؟!۱

ابوریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه آورده است که ایرانیان باستان روز پنجم اسفند را روز زن و زمین دانسته و آن را گرامی می داشته اند.به بیان ابوریحان بیرونی، «اسفندارمذ» ایزد موکل بر زمین و ایزد حامی و نگاهبان زنان شوهر دوست و پارسا و درست کار بوده. به همین مناسبت این روز، عید زنان به شمار می ‏رفت. مردم به جهت گرامی ‏داشت، به آنان هدیه ‏داده و بخشش می‏ کردند. زنان نه تنها از هدایا و دهش هایی برخوردار می ‏شدند،