بایگانی

قیمت ها همچنان رو به افزایش، و عمر انسان ها رو به کاهش است۱

قیمت ها هرلحظه سر به آسمان می کشد، و کمر مردان و زنان سرپرست خانواده ها، زیر بار این گرانی و ستم وارد شده،شکسته می شود.با این روش باید ایران را با تمام تاریخ درخشان، و مردم زجر کشیده اش در گورستان خاطره ها دفن کرد، چرا که این بی خردان نیتشان همین است که از ایران و ایرانی نام و نشانی بر جای نماند.