بایگانی

مرگ روزافزون با ایجاد پارازیت، تنفس هوای آلوده، آب های سمی، و اعدام های پی در پی۰

امواج پارازیت امواج پارازیت می تواند بر روی گلبول های خون و بافت بدن انسان با ایجاد میدان الکترو منیتیک اثر فرسایشی گذاشته، شخص را مبتلا به سرطان کند. این سرطان حتی در کنار ترانسفور موتورها وکارخانجات برق به خوبی دیده می شود. رژیم با پخش پارازیت، سالانه موجب بیماری و مرگ بسیاری از مردم می شود.