بایگانی

رژیم با بیشرمی تاریخ باستان ما را به لجن می کشد. آیا وقت بیداری ما فرا نرسیده؟۶

کشور ما ایران به گواهی تاریخ تاکنون بارها مورد یورش و تاخت تاز بیگانگانی چون تازیان، مغول، تاتار، ترک های آن سوی دریا، ازبکان قرار گرفته، و در بیشتر این تجاوزها، اقوام بیگانه به تدریج جذب فرهنگ پویا و پیشرفته ایران شدند، و به جلد ایرانیان درآمده و خود در یک پارچگی ایران کوشیده و افتخار آفریدند.