بایگانی

آقای وحید یامین پور آیا بی حجاب بودن، تجاوز جنسی به شما باشیشه نوشابه و میله آهنی است؟۱۵

دو دانشجوی رشته پزشکی این چند سال مورد تجاوز گروهی و شکنجه قرار گرفته و کشته شدند. یکی دختر جوانی که در هندوستان بوسیله اراذل و اوباش مورد تجاوز قرار گرفت و در بیمارستان درگذشت، و دیگری دکتر زهرا بنی یعقوب که در ایران توسط اراذل و اوباش گشت ارشاد و نیروی انتظامی بدو تجاوز شد و پس از شکنجه در گذشت.