بایگانی

دوازده فروردین، یاد روز امضای سند بربریت و بردگی مان را به همگی تسلیت می گوییم۷

دوازده فروردین یقیناً روز جهل و نادانی و خردباختگی ما ملتی است که سند بدبختی و حکم اعدام خود را امضاء کرده است. اگر که می بینیم تسلسل وار اعدام هایی همه روزه در شهرهای گوناگون ایران صورت می گیرد، بی تردید سند و دستور اعدام آنان به وسیله خود ما ملت در ۱۲ فروردین بیش از سه دهه پیش به امضاء رسیده است.