بایگانی

آقای شاهزاده، از شورای ملی چه خبر؟‎۱۴

شاهزاده رضا پهلوی با امکانات و سرمایه هایی که در اختیار دارد می توانست در این سال ها کارهای پیش زمینه ای بسیاری برای نجات ایران انجام دهند، ولی ما در این ۳۵سال بیننده چنین چیزی ببودیم. ایشان هنگامی که ۱۷ ساله بوده ایران را ترک کرده، به همین جهت درک شفافی از بافت مردم ایران و مشکلاتشان را ندارد.