بایگانی

چپاول وغارتگری تازیان پس از پیروزی قادسیه و از انقلاب ۵۷ تاکنون۴۲

بی تردید تا‍زیان تاکنون سه بار به کشور ما یورش آوردند: ۱- در زمان عمر درسال ۶۳۳ ترسایی، ۲- شیعه کردن مردم در زمان شاه اسماعیل در سال ۱۵۲۷، ۳- دزدیدن انقلاب به وسیله آخوند ها در سال ۱۹۷۹ ترسایی . تازیان با یورش سال ۶۳۳ ترسایی، سه میلیون درهم به پول آن زمان اموال کاخ بزرگ ساسانی را به غارت بردند.