بایگانی

سپاس بیکران به دویست هزار هم میهن گرانمایه ای که از ماپشتیبانی می کنند۵

فضول محله با همکاری چند جوان میهن دوست و زیر نظر نگارنده در ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ پایه گذاری شد. هدف این سایت تلاش برای رسیدن به آزادی و دموکراسی، و جدایی دین از سیاست است. اکنون شمار یارانی که همراه و پشتیبان ما هستند، از مرز ۲۰۰،۰۰۰ گذشت که موجب بسی خرسندی و بالیدن گردانندگان این سایت فرهنگی- سیاسی است.