بایگانی

گدایی اعتبار با سوء استفاده جدید عباس فخرآور از نامِ زندانیانِ سیاسی و فعالین دانشجویی!۱

در روز ههای اخیر عباس فخرآور طی یک بیانیه با امضاء " کنفدراسون دانشجویان " ازپیمان عارف با عنوان یکی از بنیانگذاران این گروه نام برده است . متن این بیانیه به شکلی تنظیم شده که بیانگر همکاری و نزدیکی پیمان عارف با گروه مذکور دارد . این ادعا تا چه اندازه صحیح است ؟