بایگانی

در کشورمان بی دفاع بودن، جرم است، و ماجبر جغرافیایی را همواره برروح و جسم خود لمس می کنیم۴

کشتی سرزمین ما در حال غرق شدن است. ما گرفتار ناخدایی، خودخواه، و بی سوادیم که به توصیه و سفاارش کاردانان توجهی ندارد. یک کشتی بزرگ و قشنگ با ۷۰ میلیون سرنشین که فقط عده ی کمی از این جمعیت حتی در صورت غرق شدن کشتی نجات پیدا می کنند!