بایگانی

چهارشنبه سوری جشنی بزرگ یادگار نیاکان ما و نشانه خردمندی ملت ایران۴

فلسفه چهارشنبه سوری ماه اسپند ماه خانه تکانی، و چهارشنبه آخر سال ویژه خود تکانی، پرورش روان و به آتش کشیدن دشمنان است. آن چه را با آب و یا مواد شیمیایی نتوان پاک کرد در جوارآتش با گرم آن، انگل و میکرب های خود را از دست می دهد. ما این جشن بزرگ ایرانی که یادگار نیاکانمان است گرامی می داریم .

چهارشنبه سوری؛ جشنی شادی بخش و موجب سر افرازی هر ایرانی، مصیبت و عزای هر آخوند۱۱

چهارشنبه سوری نزد ما ایرانیان، یک آَیین پسندیده و گرامی است. ولی آخوند که با فرهنگ و تاریخ ما بیگانه است، همواره می کوشد تا از برگزاری این جشن ها جلوگیری کند.

ما ملت ذلیل و شکست خورده ایم، و گویا قرار است همچنان شکست خورده بمانیم۸۸

منشور گروه سبز، یک منشور اسلامی است که قانون اساسی رژیم کنونی را همچنان برپای نگه می دارد و از سکولاریسم در آن خبری نیست. سیاست گام به گام همواره موجب شکست ما شده، و ما را بر روی دایره بردگی و فرهنگ باختگی به دور خود چرخانده است.