بایگانی

کاترین همسر شاهزاده ویلیام دیروز در لندن پسری به دنیا آورد۱

از چند ماه پیش تا کنون هیاهو و سر و صدای زایش کاترین همسر ویلیام گوش مردم انگلیس را کر کرده است. رسانه ها به بزرگترین درآمد و فروش فوق العاده گفتار و نوشتار پوچ و بی ارزش خود دست می یابند، آنان از کاهی کوهی می سازند، و از یک زایمان معمولی که هزاران نمونه آن در جهان دیده می شود، افسانه ها می سازند.