بایگانی

ایران آخوند زده، سرزمین مصیبت ها و اسیر در چنگال بیماری ایدز۳

بیماری ایدز از کجا پیدامی شود؟ پایین آمدن سن سکس در ایران و نبودن اطلاعات لازم برای جلوگیری از انتقال ویروس در حین رابطه جنسی، اعتیاد و استفاده از سرنج های آلوده، عوامل مهم این بیماری است. نبودن اطلاعات و فرهنگ مناسب برخورد با این بیماری به خصوص زنان، زندگی دشواری در ایران به وجود آورده است.