بایگانی

حکایت درماندگی یک رژیم، و بیچارگی یک ملت۱۱

توجه به دو سال قبل سخنرانی خامنه ای پس از حوادث انتخابات و انتصاب احمدی نژاد به مسند ریاست جمهوری به راحتی شکست استخوانهای رهبری و اوج درماندگی و عجز او را می توان دریافت. زمانی که آشکارا میخواست تا هم دل هاشمی را بدست اورده هم ناطق را راضی نگهدارد و هم از احمدی نژاد و انتصاب خودش دفاع نماید.