بایگانی

سفر پرهزینه خامنه ای به کرمانشاهان برای چه؟، و چرا در این زمان؟۱۷

روضه خوان مشهدی هرگاه می بیند که کثافت کاری خود و اطرافیانش زبانزد عام و خاص است، گروهی خردباخته و مزدور را جمع کرده، و برایشان روضه خوانی می کند. اگر هوا خیلی پس باشد مانند دزدی چند میلیاردی خاوری هم بافوری او، و یا برملا شدن نقشه کشتن سفیر عربستان، آنگاه دست به یک مسافرت جنجالی و پرهزینه می زند.