بایگانی

مسلمان، ایرانی مسلمان، و یا ایرانی کدام پسندیده تر است؟۱

کسی که خود را تنها مسلمان بداند و براین باور باشد که اسلام کشور عقب مانده ما رانجات داده، و با نورخود برایمان مدنیت و کرامت انسانی آورده است از دید ما به هیچ وجه ایرانی نبوده و در حقیقت بیگانه و اجنبی است. هر ایرانی وظیفه دارید که در ابتدا از تمدن،فرهنگ و هنر و ماهیت راستین ایرانی اش دفاع کند.

و خداوند زمین و آسمان را در ۶ روز آفرید۵

و خداوند زمین و آسمان را در۶ روز آفرید و الله بزرگ ما، نماینده برحق خود ملا خاگینه ای را فراموش نکرد. بلکه، به امت خود امرفرمود تا در روز هفتم، نمازهای جمعه را برگزار کنند، و به گفتار نغز و سراپا حکمت و دانش ولی وقیح و پیش تازان تازی نژاد دین بر روی منبرها گوش فرادهند.