بایگانی

آموزش رزم خیابانی برای به زانو در آوردن رژیم – تاکتیک جنگ ایذایی‎۱

خیزش و رستاخیز مردم - مردم ایران در ۳۵ سال گذشته خیزش های فراوانی بر علیه رژیم آخوندی داشته اند. از اسپند ماه ۵۷ که زنان بر علیه حجاب اجباری راهپیمایی کردندگرفته تا قیام دلاوران ارتشی در پایگاه شاهرخی، رویدادهای خرداد تا ۱۸ تیر ۷۸ و جنبش اعتراضی سال ۸۸. ولی چرا این خیزش ها هیچ گاه به فرجامی نرسید؟.