بایگانی

خرافات دین واعتقاد به اجنه زندگیها را بر باد داده و می دهد۱۲

با علم بیکران قرآن آشنا شوید. سوره ی جن در قرآن که همه ی علم ستاره شناسی و روانشناسی را زیر سوأل برده هم دردسری شده است برای مسلمانان! از یک سوی می خواهند قرآن را یک کلام درست و استوار بدانند و بنامند، از سوی دیگر خرافات اعراب جاهلی ناشی از ندانستن دلایل عوارض طبیعی نظیر باد و طوفان نمی گذارد!