بایگانی

ماجرای نذری سفارت انگلیس از زبان زن سفیر۱

مردم آزادی را برای چه می خواستند؟. آزادی روزنامه و آزادی انتقاد در همه مسائل حقی بود که شاه به مردم نمی داد . اما این آزادی ها داده شد؟. تنها وعده ای که خمینی به آن عمل کرد ، فلاکت و بیچارگی امروز مردم ، بیکاری و اعتیاد ، فحشای کودکان ، ویرانی کشور، نداشتن مسکن و زندگی، داشتن مشکل با همه دنیا، و..